Tarievenlijst Accijns en verbruiksbelastingen


Wiskunde examenopgaven gratis oefenen voor HAVO en VWO. Sorteer op onderwerp of bekijk een compleet examen. Alles kun je ook printen, downloaden en desgewenst editen in bijvoorbeeld Word.

Hiermee bevindt de Japanse munt zich op een dieptepunt ten opzicht van het goud voor 33 jaar.

Goudprijs kan zich richten op hogere koersen

De AEX index is de belangrijkste Amsterdamse beursindex en bestaat uit de 25 grootse beursgenoteerde bedrijven in Nederland. De koers van de AEX is een belangrijke graadmeter voor het economische klimaat in Nederland.

Hij betaalt daarvoor een bedrag aan degene die het recht verleent. Een optie is een afgeleid product, ofwel een derivaat. De waarde van de optie is gebaseerd op de waarde van het onderliggende product, de looptijd , de beweeglijkheid van de prijs van de onderliggende waarde en de rente. Al in de klassieke oudheid kunnen we opties terugvinden. Ten tijde van de Oude Grieken werden opties bijvoorbeeld verhandeld op het gebruik van olijfpersen. Als de olijfoogst bijzonder goed was, waren er veel persen nodig; viel de oogst juist tegen, dan was er weinig behoefte aan deze apparatuur.

Hoewel het mechanisme van de optie dus al geruime tijd bekend is moest men eerst tot een vorm van standaardisatie komen voordat ze op een effectenbeurs verhandelbaar konden worden. Iemand die een recht heeft om ofwel driehonderd olijfpersen te gebruiken, ofwel nul, kan immers niet handelen met iemand die er maar 25 nodig heeft. Bovendien moest ervoor gezorgd worden dat de looptijden van bepaalde rechten gelijk zouden luiden. In het begin van de 20e eeuw werden er door commissionairs ook al hausse en baisse premies verhandeld.

Na standaardisering werden opties geschikt voor een beursverhandeling, waarbij het gros van de opties tegenwoordig niet meer noteert op zaken als olijfpersen en huizen, maar veelal gehandeld wordt in opties met aandelen of obligaties als onderliggende waarde.

Ook worden opties verhandeld in bulkgoederen als olie en graan , en waarden zoals goud of de AEX index. De beurshandel in gestandaardiseerde opties zoals die tegenwoordig bekend zijn begon in in Chicago aan de Chicago Board of Trade. Wie een calloptie koopt , krijgt daarmee het recht om een bepaalde onderliggende waarde binnen een gedefinieerde periode te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs.

Het bedrag waartegen de optie wordt verhandeld noemt men de optiepremie. Wie een calloptie schrijft , verplicht zich er toe een onderliggende waarde tegen een van tevoren vastgestelde prijs te verkopen. Dit verkopen is alleen een plicht als dit op zichzelf onvoordelig is, geen recht als het voordelig is.

De schrijver ontvangt als compensatie de premie ofwel de prijs van de optie. Wanneer aan het eind van de looptijd bij expiratie van de optie de prijs van de onderliggende waarde onder de afgesproken uitoefenprijs ligt, zal de optie geen waarde meer hebben. Men kan immers deze onderliggende waarde goedkoper kopen dan voor de afgesproken prijs.

Ligt de prijs echter hoger dan de uitoefenprijs, dan zal de optiehouder zijn rechten uitoefenen. Simpel gezegd; de koper van de calloptie speculeert op een stijging van het aandeel op termijn. De koper van een putoptie heeft een recht gekocht om een onderliggende waarde tegen een van tevoren afgesproken koers te verkopen.

Iemand die bepaalde aandelen heeft en deze wil houden kan zich door koop van een geschikte putoptie dus "verzekeren" van de waarde van zijn aandelen gedurende de looptijd van de optie. Voor deze verzekering betaalt de koper een bedrag. De schrijver van een putoptie verplicht zich een onderliggende waarde af te nemen tegen een van tevoren afgesproken prijs. Dit kopen is alleen een plicht als dit op zichzelf onvoordelig is, geen recht als het voordelig is. Als vergoeding ontvangt de schrijver van de koper het premiebedrag.

Wanneer aan het eind van de looptijd bij expiratie van de optie de handelsprijs van de onderliggende waarde boven de afgesproken prijs ligt zal de optie geen waarde meer hebben.

Men kan immers zonder de optie de waarde duurder verkopen dan met de schrijver van de optie is afgesproken. Ligt de prijs echter lager dan de op de optie vastgelegde prijs, dan zal de optiehouder bij de schrijver komen om zijn rechten uit te oefenen. Simpel gezegd; de koper van de putoptie speculeert op een daling van het aandeel op termijn. De mogelijke negatieve waarde van de afwikkeling is beperkt tot het moeten betalen van de uitoefeningsprijs voor iets dat waardeloos is geworden.

Voor normale opties zijn gestandaardiseerde looptijden afgesproken. Deze looptijden eindigen doorgaans op de derde vrijdag van de desbetreffende maand Officieel: De 'december opties' liepen bijvoorbeeld af op 21 december Het aflopen van contracten noemt men expiratie.

Op een expiratiedag kan er veel handel plaatsvinden, omdat partijen dan hun posities afwikkelen en de waarde van de opties sterk kan fluctueren. De tijdswaarde van de opties is klein, dus een kleine beweging in de onderliggende waarde kan grote gevolgen hebben.

Voor de Nederlandse indexopties verloopt de expiratie tussen Elke minuut wordt de stand van de AEX bepaald, zodat het expiratieniveau van deze index ongeveer het gemiddelde is van de stand gedurende dit half uur. Door deze constructie met gemiddeldes wordt voorkomen dat het expiratieniveau gemanipuleerd wordt. De aandelenopties kunnen in Amsterdam tot acht uur 's avonds op de expiratievrijdag worden uitgeoefend.

Deze weekopties op de AEX Index beginnen elke vrijdag met handelen en lopen zeven dagen later af. De handel in deze kortlopende opties is een groot succes gebleken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Amerikaanse en Europese opties.

Amerikaanse opties kunnen tijdens de hele looptijd van de optie uitgeoefend worden. Europese opties kunnen alleen op de afloopdatum uitgeoefend worden. Bovendien vindt bij de opties Amerikaanse stijl de afwikkeling fysiek plaats terwijl bij de opties Europese stijl dit cash gebeurt. De benaming Amerikaans of Europees heeft verder geen enkele betrekking op de opties in de Verenigde Staten of in Europa; op beide markten zijn aandelenopties over het algemeen "Amerikaans" en indexopties "Europees".

Het is niet mogelijk om de exacte prijs van een optie te bepalen als er onzekerheid bestaat over het verloop van de onderliggende waarde in de toekomst. Om met deze onzekerheid om te gaan maakt men een inschatting van de verwachte volatiliteit van de onderliggende waarde, ongeacht de richting van de beweging.

Overige variabelen die van belang zijn voor de prijsbepaling van opties zijn concreter en vaak bekend. Met behulp van het Black en Scholes model of een binomiaal model kan men de prijs van een optie bepalen.

De prijs blijft echter het resultaat van de variabelen die men gebruikt in het model, en de prijs kan derhalve nooit bepaald worden omdat deze variabelen slechts schattingen zijn die per optiehandelaar kunnen verschillen.

Een optie heeft een intrinsieke waarde wanneer de beurskoers boven de uitoefenprijs ligt bij een calloptie of wanneer de beurskoers onder de uitoefenprijs ligt bij een putoptie. In de grafiek hiernaast: Het resultaat is echter tot 24 euro nog negatief, omdat de optiepremie 4 euro is. Deze 4 euro wordt ook wel aangeduid als de tijdswaarde van de onderliggende optie.

Maar omdat de premie al betaald is, zal de optie vanaf deze koers wel uitgeoefend worden, tot 24 euro om het verlies te beperken, en pas boven 24 euro om de winst te incasseren. Voor de verhouding tussen de intrinsieke waarde en de koers van de onderliggende waarde worden een drietal termen gebruikt:. Een van de belangrijkste variabelen voor de waardering van opties is de verwachte volatiliteit.

Deze verwachte volatiliteit kan worden afgelezen uit de opties zoals die verhandeld worden in de markt. De hoogte van de verwachte of "implied" volatiliteit wordt regelmatig gebruikt voor analyses. Dit kan gemakkelijk op internet via deze website die speciaal gericht is op het berekenen van de huidige wisselkoersen. Deze informatie bieden we gratis aan in samenwerking met een betrouwbare Europese overheidsdienst. Wisselkoersen spelen een belangrijke rol bij internationale handel en in het bijzonden import en export.

Daardoor heeft de wisselkoers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar een grote invloed op de economie.

Hoe lager de euro staat tegenover de Amerikaanse dollar, hoe gemakkelijker het is voor Europese bedrijven te exporteren naar de USA. In de voorbije jaren stond de euro echter op een hoog peil ten opzichte van de dollar. Dat was niet zo gunstig voor de export. Een ander facet is echter dat de prijs van vele grondstoffen en in het bijzonder olie nog steeds wordt uitgedrukt in dollars.

Wanneer de dollar dan stijgt tegenover de euro worden benzine en vele andere grondstoffen duurder en aldus heeft dit een negatief effect op de inflatie. Wisselkoersen hebben dus een grote invloed op het economisch leven en zowel een hoge als lage koers van de verschillende munteenheden hebben voordelen en nadelen.